Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

eigenliefde in enen anderen zin nam. Volftrekt belangloos moet dus hier betekenen : zonder enig liet allerminfte -zinlyke belang, of eigenbelang : waar door ik. het welgevallen verfta, welk een gemengd (dat is , zinlyk-redelyaj wezen aan ene zaak , of daad, neemt, uit hoofde van aangename gevolgen , die zulk een wezen daar uif voor zig zei ven te cemoete ziet.

De beginzels van goedwilligheid , naar welken men vraagt , fluiten, by gevolg, alle zinlyke eigenliefde, die de voldoening van enigerlei neiging tot de hoogfte wet, en den opperften bepaalgrond , voor den wil maakt, met alle mooglykc wyzigingen, zo fyne als grove , ten enemaal bulten. Dewyl van de rigtigheid dezer gevolgtrekking de beoordeling van deze myne P/ocvc , als een andwoord op tetler's Vraagftuk , volkomenlyk afhangt : bid ik den geu'erden Lezer op dezelve , inzonderheid , zyne aandacht te vestigen.

Men kan zig tweërleie foort van goedwilligheid vóórhellen. De ene zal ik nu voordaan zuiver , of geheel redelyk , de andere onzuiver, gemengd , of zinlyk noemen.

Van de laatfte wil ik eerst fpreken. Zy be. haat in ene gezindheid van den mensch , otn

aait

Sluiten