Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i5 )

dan dit allesöverklimmend genoegen? Sta my toe, dat ik , indien dit uw geval zy, uwe goedwilligheid, hoe liefwaardig my dezelve voorkome, en hoe veel nuts die onder de menfchen ftigte , nogtans voor onzuiver en zinlyk verklare. (*) Ik ontken niet, dat gy redelyk handelt: maar uwe rede is in dienst uwer neigingen. Gy handelt dus op ene zinlyk-redelyke, niet op ene geheel redelyke, wyze. Gy bepaalt eigenlyk niet u zeiven; gelyk den redeltken m ensch betaamt : maar gy wordt bepaald, door gevoel van lust of onlust, dat is , door den prikkel uwer neigingen. Dit zinlyke gevoel vervult , in uw gemoed , de plaats der heilige wet, welke uwe practifche rede u oppermagtiglyk voorfchryft. Uwe dryfveder is pathologisch, uw oogmerk zelfvoldoening.

'Er zyn in 't menschlyke hart zekere aanminnige hoedanigheden, welken wy allen Jchoon vinden, en met onze lofpraken vereren. Onder de deugdzame gezindheden mogen dezelven, gelyk kant aanmerkt (*) , eigenlyk niet geteld

(*) Kant. Gmndleg. zur Melaph. S. 10. II. ( ) Beobachtungen über das Gefiihl des Schonen, und Erhabenen. S. ig.

Sluiten