Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

tot de wet, is afhanglykheid, onder den naam van verpligting, welke de voorwerplyke noodzaak

gy gezond blyven ; leef dan matiglyk. Maar , wanneer het gebod rust op een oogmerk, door de zuivere rede zelve bepaald , en ene daad , om zig zelve, zonder opzigl op enig ander oogmerk, of doeleinde, als voorwe*plyk noodza. kelyk voorftelt; dan wordt het gebod volfuekt , of (gelyk kant zegt categorisch genaamd, yoorwaardlyke geboden kunnen dus wel practifche voorfchrifien, maar nimmer Wetten zyn : want wetten moeten volftrektlyk algemeen , en, noodzakelyk gelden , en derhalve , den wil , als wil, genoegzaam bepalen , zelfs eer men nog vrage , of het , tot ene daad vereischte , vermogen werklyk gegeven zy. Zeg aan iemand , dat hy i in.zyne jeugd , en manlyke jaren, vlytiglyk arbeiden, en, tegen den ouden dag,wat fparen moet , om, dan, geen gebrek te lyden ; zeker , is dit een goed practisch voorJchrift, voor den wil, maar egter nog gene wet: want hier wordt de wil op iels anders gewezen , welk men onderftelt , een voorwerp der begeerte te zyn- Het is waar , de Rede, uit welke alleen ieder t'egeï , die enige noodzakelykheid inflnit, ontfpringen kan , legt ook , in dit haar -voorfchrift , ene zekere noodzakelykheid ; want, anderzins , konde het gezegde voorfchrift geheel geen gebod zyn : maar deze noodzakelykheid is flegts onderwerplyk-voorwaat dlyk , en heelt dus niet in alle onderwerpen , in gelyken graad, plaats.. Dan eerst geldt een regel voorwerplyk , en algemeen , wanneer hy geldt, zonder toevallige voorwaarden , d:e bet ene redelyke wezen, van het andere , onderl'cheiden. Zeg aan ie

mand

Sluiten