Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 61 )

2er ! zoude dezelve gevaarlyk wezen, indien het begrip van zedelykheid, pligt, en deugd, uit de ervaring, moest gehaald worden , en men uit de, ten minste doorgaands plaats hebbende , onzuiverheid van den menschlyken wil, zo verre die uit het gedrag kenbaar wordt, tot de onzuiverheid van den oorfpron^lyken aanleg onzer natuur , een befluit mogt trekken. In dat geval , ja, dan zoude de twyfel gevaarlyk zyn , en aanleiding geven , om allen den glans der zedeleer , ten enemaal, te verdon» keren, en alle begrippen , die betrekking tot dezelve hebben, geheellyk, te verwoesten. Dan, daar noch het ene, noch het andere, waar is; moet nu ook, derhalve, deze vrees voor ongegrond verklaard worden.

Het eerfte heb ik reeds wederlegd. Het begrip der zedelykheid kan geen begrip der ervaring, noch der ondervinding, zyn: maar moet, in de -zuivere rede, zo verre zy practisch is , zynën oorfprong hebben, en, daarom (gelyk men zegt), volkomenlyk van voren wezen. De rede, immers, op zig zelve, onafhanglyk van enig verfchynzel, is het, die , geheel onvoorwaardlyk , zónder opzigt op neiging, of belang , u, ö mensch ! wie gy zyt, en al wat redelyk is , volftrekt,

Sluiten