Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( <S8 ï

armzalig uitziet ? Wie van zyne waarde, als mensch , fpreekt; den adeldom zyner natuur bepleit; en achting voor zig zeiven toont, is , by deze zedemeesters , reeds verdacht, van mangel te hebben aan zelfskennis, opgeblazen, en hoogmoedig te zyn.

'Er is , gewis, niet veel, door ervaring geoefend , oordeel nodig , om den valfchen démoed dezer [chynnederigen, door , en door , te zien. Lezer ! die niet flegts philofophie, maar vooral philofopheren geleerd hebt, uwe begrippen, hoop ik, zullen beter gewyzigd zyn. Nederigheid fluit gene zelfsverachting in ; noch gevoel van eigen waarde is hoogmoed. Wilt gy dit, egter , hoogmoed blyven noemen ? over woorden wil ik genen ftryd voeren: doch ik zoude dit, liever, edeX.en trots, (*) dan hoogmoed, noemen. 'Er is een overdreven gevoel van eigen waarde : dit is trotschheid. Van deze verfchilt de edele trots, het ware gevoel onzer wezenl)ke waarde. Maar hoogmoed is ingebeeldde waan , ongegrond zelfs-

be-

(•) Edler Stoh zeggen onze Naburen , de Duitfchers. Kamt heeft, in zyne Beobath;. fiber das Gejiihl des Schonen und Erhdbcnen , S. 94 , bier omtrend , het een en ander aangemerkt , en ons geleerd , hoe men d« ■noorden , voegzaamst , onderfchciden kan,.

Sluiten