Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 69 )

behagen — zelfsfchatting, niet op grond van waar, de, maar op een valfchen grond. Menig een draagt zyn hart hoog , op zyne ingebeeldde deugd , en dankt God , dat hy niet is , als andere menfchen; terwyl hy niet regt weet, wat deugd zy, en van fchaamte blozen zoude , indien hy , immer, zyne ware gedaante, in den onbedriegelyken fpiegel der volmaakte wet, aanfchouwde. Deze is hoogmoedig. Een' ander gevoelt zynen hogen aanleg, den adeldom zyner redelyke natuur, da zedelyke begin zeis , die 'in zyn hart kiemen, nimmer; doet dus ook , nooit, regt aan zig zeiven _ nimmer ook, helaas! neemt hy ene hogere vlugt. Deze is niet nederig, maar laa°: en heeft gebrek aan edelen trots. Een derde, het zy dan , dat hy zyn hart niet genoeg doorzoekt , het zy , dat hy zig niet genoeg in de heilige wet fpiegelt, overdryft het goede, welk hy in zig zeiven meent te vinden — en is troisch. Hier komt , dikwyls, iedelheid by , die den mensch hovaardig, en, door hocaardy,behgchelyk, maakt. Ene lage zielgefteldheid fchynt my , nog verachtelyker te zyn , dan ene trot/che , en hovaardige. Van iemand , die zyne waarde overdryft, kan ik my nog, eerder, iets beloven, dan van denman, die gene achting voor zig zeiven heeft, en zig E 3 on-

Sluiten