Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 72 )

haar enige afbreuk gedaan , zo veel nodig is, om haar te bepa'en tot eenftemmigheid met de

wet,

,, rle critifche Wysgeerfe de zinlyke eigenliefde des men,, fchen , die tot zyne natuur behoort , voorbv ziet , ,, en verdu'ngt." Het is in de daad , onbegrypelyk , hoe zc'fs Mannen van fchranderheid, in dit opzigt, zo blind kunnen zyn. Kant ifoleert (gelyk hy zelve fpreekt) ieder vei mogen — elke vatbaarheid van ons denkend wezen. Hy ijoleert, dus, ook de praclifche rede ; gelyk hy , te voren, de zinlykheid, en de fpeculative rede, gedaan had : wy/.ende wel derzelver verband , en wederjydfchm invloed, aan , maar de verenigde werking , en gevolgen, niet, overal, samentrekkende j wy] hy dit, in ene algemene CiitLek , niet doen koude. Zeker, is de practifche rede het enige beginzel der zedelykheid. Deze praclifche rede, als zodanig, dat is, gcijolcerd befchourrd , -.edencert , eigenlyk , niet , en geeft geen waarom van bare volftrcklc geboden. Zy is , om zo te fpfeken, in ons denkend wezen , hetzelfde, wat infiinct , in onze zinlyke natuur , is: want wat is injiinct , anders , dan ren onweeift-ranbare aandrang, die niet , en redeneert , maar dringt? Hen zou, misfekien ' de practifche rede een redelyk infiinct kunnen noemen, dat vóór alle redenering gaat, en alleen tot de rede, als beginzel , gebragt wordt, ai* ïynde van' een grhcel anderen aard, als de zinlykJietd, en wordende, by rcdemaglige wezens, ook alleen t grvonden. Zo haast nu de praclifche rede in werking fcpfnt , 1'chiet de fpeculative rede (die, in den grond,

met

Sluiten