Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

volge, om, waar hy maar kan f een' ander te bedriegen, en, op allerleie wyzen, te benadelen. Kunt gy deze maxime, zonder tegeniïrydigheid, als algemene natuurwet , denken ? Voorzeker , neen. Maar verbeeld u een' ander, wiens leefregel is : ieder moet voor zig zeiven zorgen , niemand voor een' ander. Deze maxime kan ik, ja, als algemene wet, zonder tegenw ftrydigheid, denken. Doch kan ik ook willen , dat zulk een beginzel, algemeenlyk, wierd aangenomen , en gevolgd ? neen ; want ik kan in gevallen komen, in welken ik, om te kun< nen blyven beftaan , (waar toe , myn pligt eischt, dat ik myne pogingen aanwende) de hulp , en deelneming , van anderen , ten hoogfte , nodig heb.

Wanneer de menlchen , by elk ene overtreding van hunnen pligt, naauwkeuriglyk , op zig zeiven acht gaven , zoudén zy bevinden , dat zy, iverklyk, dan niet willen, dat hunne maxime ene algemene wet wierd: maar dat zy , juist , het tegendeel van hunne maxime, voor ene algemene wet , willen laten gelden. Alzo nemen zy , in zulk een geval, de vryheid, om, voor zig zelvén, ten voordele hunner geliefk oosde neigingen, ene zeer partydige uitzondering te maken, met opziet op ene wet, welke hun-

ns

Sluiten