Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 88 )

gedwongen , om dit te erkennen, en doen, eren liier door , hulde aan de wetgevends magt hunner eigen praclifche rede. Waarom, anders, fchaamt , en veracht, de zondaar zig, fchoon hy maximes volge , by welken hy zig gelukkig vindt? Waarom juicht hy daden toe, by welken byzondere belangen worden opgeofferd.3 Waarlyk , het onderfcheid tusfchen de zedelykheid, en de eigenliefde , is, door de rede , te duidelyk , aangewezen , om den mensch (welke pogingen hy aanwende , om zig zei ven te bedriegen), niet, terftond , in het oog te vallen (*). Het is op dezen grond, dat ik bewere, dat de leer van kant , hoe nieuw zy fchyne , in de daad , oud, en in de menschlyke natuur gegrond zy , en dat het ware begrip van zedelykheid, in wederwil van alle befpiegelingen , en twisten der fcholen , ge« fchikt zy , om , op den duur, den boventoon te blyve houden, in het menschlyk hart.

Het is hier de plaats niet, o'n my, over het heginzel der zedelykheid, breedvoeriger, uittelaten. Alleenlyk , veroörlof ik my , als in 't voorbygaan , de volgende aanmerking van den groten Wysgeer,

za-

{*) Cüi. der pr. r<m. S. 6a.

Sluiten