Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 96 )

zakelyk , opgefloten , dat de vraag: is de wil van den mensch ,vtaarlyk , vry ? fchier overtallig zy , na dat men, eenmaal, overtuigd is, dat de mensch , met het vermogen om te willen, begaafd zy. Immers , wat is willen , zonder vryheid ? Wil dan ook een heen , die boven van een huis nedeivalt i Uit het blote begrip van willen, blykt — en, dat de wil niet anders, dan vry^^ksya. wezen —— en te gelyk , waar in die ifryheid Itófta. Om te willen , moet men niet bepaald worden, door maar onafhanglyk zyn van _ noodzakelyke natuurwetten. Dit is dc vry heid, in enen onthennenden zin , waar in fommigen de gehele vryheid , verkeerdlyk , doen beftaan. Onderlusfchen, behoort 'er, tot dit begrip , nog meer, te weten , werkdadige zelfshepaling van den perfoon. Dit is het Jiellige der vryheid; het welk de zogenaamde Deterministen ontkennen ; wyl zy den bepalenden grond van den wil, en van de daden , buiten ons, in de omftandigheden, zoeken. Op deze wyze, zal de mensch , (om de zaak, by baren regten naam, te noemen; met buridaus's ezel, in dezelfde clasfe , t'huis behoren : beiden worden , door een overwigt van •uitwendige bepaalgronden , genoodzaakt, om

19

Sluiten