Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( VI

I

cm zijne eigene voordbrengzels, met een critiesch oog, te befchouwen. Daar zijn zekere feilen, die zoo geheel en al, met het ftuk, vereenigd zijn, dat zij niet, dan met ïiet geheele ftuk, kunnen vernietigd worden.

Een wanvoeglijkheid in de kleeding, in den opfchik, kan, door den goeden fmaak, fchielijk weggenomen of verbeterd worden; maar een natuurlijk gebrek der leden

dit kan niet weggenomen fojntijds ja! min of meer

bedekt worden : doch dit bedrog kan zelden den toets eener naauwkeurige befihouwinge uiiflaan: Hier beroep ik mij , op het getuigenis van mijne fchoone lezeres-

feu! Hoe veele meisjes , wier gebreken , dcor de

kunst, bedekt waaren, zouden, bij het eenvouwige mannelijke geflagt, den naam van welgemaakt behouden bobben , zoo het bedrog niet door het fcherpziend oog harer eigene fexe ontdekt en zij dus verraaden waaren! De gedagte is wel eenigfints vernederend

Sluiten