Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-: ( vin )**

keuringen zijn doorgaands dwaalingen van het hart en niet van het verftand: Ik zou overtolligheden fchrijven, zoo ik thans zeggen wilde, wat partijzugt en kwaadaai ligheid vermogen. Ongelukkig heb ik ook, hier en daar, een uitdrukking gehad, die tot het zoogenaamde fterke fcheen te behoor en; en dit zal, bij fommige lieden , aanprijzing genoeg geweest zijn. Het oogmerk

van Vadeflandfché gezangen is, buiten twijfel, het opwekken en aanmoedigen dier deugden, die tot den opbouw, de inftandhouding en den luister der maatfehappij zoo noodzaallijk zijn: De daaden der Helden; de vrijheidlievende poogingen der Burgeren, de welmeenende en

bnbaatzugtigt handelingen der Regenten deze alle

zijn fthoone.onderwerpen voor den vaderlandfchen dichter. De zedelijke gebreken der Natie, en de, daaruit vcordvloeïende, gebreken der burgerlijke maatfehappij — deze moeten ook zijnen aandagt niet ontglippen. Men bedriegt zich zeer, wanneer men denkt, dat de tijdvak

Sluiten