Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 42 >

U, helden, voegt een zegeteeken , Een eerzuil, die den wisfen val Des vluggen tijds verduuren zal!

Wanneer deze ondermaandfche (Vreeken Gereinigd worden, door het vuur,

Om haar in nieuw gewaad te kleeden, Dan houde uw gloriezuil haar' duur,

En fta tot in alle eeuwigheden!

De ganfche hemel daalt beneên, En juicht dan bij uw eertropheen!

Het roerzei uwer heldendaaden

Is liefde tot het Vaderland!

Gij poogt uw onbevlekte hand Niet in onfchuldig bloed te baden !

Maar hij, die Neérlands Vrijheid hoont, Die hare regten durft beftrijden ,

Wordt door uw fierheid niet verfchoond! Dan dooft uw hart het medelijden!

Dan bluscht gij 't vuur van uwen moed

Alleen in 's vijands rookend bloed!

Sluiten