Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 89 >

Laat nooit uw ijvervuur, in uwe borst, verflaauwen!

Dan wierd het outervuur der Vrijheid ras gedoofd! Laat nooit gevloekte List in uw geleed'ren dringen:

Verdeeldheid is 't begin van uw' gewisfen val! Uw val! ... gedugte God! eer gij dit zoudt gehengen,

Dat dit heldhaftig volk zijn' ondergang zou zien —Eer zou uw blikfemvuur 't lafhartig rot vernielen,

Dat, met Geweld en List, der Tweedragt hulpe biedt! Gevoel uw grootheid, Volk! doch, laat u niet verblinden,

Door eerzugt, die, al vaak, den besten vriend , miskent! Het dierbaar Vaderland de Vrijheid te beminnen:

Dit moete uw eenig doel uw edele eerzugt zijn!

Zoo blijve uw Maatfehappij, die, als een teder wichtje,

Nog onlangs, in den arm van onze Vrijheid, lag; Die, aan haar borst gezoogd, een' wasdom heeft verkregen,

Die hoop en fchrik verwekt door 't ganfche Vaderland!

F 5 • '

Sluiten