Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evoavelagtigen reuk verbreidt. Zo is in Holland en het Stigt van Utrecht zedert een geruimen tyd reeds voor den 20 Juni wel een zware nevel dog mtt geen zxvaveldelen vermengd of van eenige fchade gevolgd waargenomen: uitgezonden te Zaardam, daar de bladeren der groote bonen ook. die van

een enkelde Peereboom getroffen zyn. ln

Qelderland en Overyjjel is ten minften hier en daar op denzelvden 24 der afgelopen manad een zwavelreuk onder de nevel gemengd geweest, zonder 4gter zo veel fchadelyke gevolgen te hebben, als hier waargenomen zyn. En dit ftrydt geheel niet met /jet geen wy van de beftanddelen der zwavelnevel als de naafte oorzaken va?) de toegebragte fchade hebben opgegeven. Een meerdere of mindere hoeveelheid van èéne der beftanddelen 9 en hier uit een andere evenredigheid tuffchen dezelve, of ook mindere duurzaamheid van werken, kgn hier een groot onderfcheid maken. En dit volgd zelvs uit onz* proeven. De bladeren van een zvelgroejendc Aaljbezieboom eenmaal met het vogt be/proeit waar van xvy op § VIII. fprek,en, zullen geen verandering tonen , dog meermalen herhaald zynde, ziet men dezelve allengskens gelyk door de zwavelagtige verbeveling aangedaan.

Myne verhandeling zoude meer volkomen hebben kannen worden, indien ?7; langer met de uhgavt

go-

Sluiten