Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( * )

ryft, en met zig voert, het geen in haar boezem heeft kunnen ontbonden worden. Van hier is het dat landen, welke de Natuur met ligt vlugtig wordende delfftoffen rykelyk voorzien heeft, het meeft al zeer zamengeftelde nevels opgeven, die na derzelver verfchillende aart meer of minder nadeelig

aan de gezontheid zyn. ■ Van bier de zeer

verfchillende koude, die landen op dezelvde breedte leggende ondervinden. De zouten, voornamelyk de Salpeterdelen, waarmede de lugt in Siberien vervuld is, worden met regt gehouden voor eene voorname oorzaak der ondragelyke koude, die in dezeLandttreek'swinters is, in vergelyking van die in andere landen, op dezelvde hoogte liggende, waargenomen word. Van daar eindelyk de zeer fcha-

delyke nevels, w aarmede landen met grote moeraffen en vuurfpuwende bergen dikwils bedekt worden.

Nederland, dit gezegend land, fchoon het zig niet kan beroemen op de ryke mynen van haar nabuiren, mag zig egter verblyden in een friffe en

gezonde lugt. Door een onvergelykelykeyver

der Inwoonderen zyn gehele landftreken in vrugtbare weiden en akkers verandert, terwyl het overige van Neerlands bodem door zandheuvels en onfchadelyke, fchoon lage en onbeboude> landen bevat

Sluiten