Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 54 )

de Noordzee dryvende, heeft my in ftaat gefield , om deze gedagten te kunnen wederipreken. Deze fchrandere en vriendelyke liefhebber der Natuurkunde heeft my een Journaal medegedeeld van een fchipper die den 19 Juni uit het Noorden gezeild, en den 2 July alhier aangekomen is. Waar uit blykt, dat er niet de twee eerfte dagen, maar wel van den 21 tot den 30 Juni een gedurige nevel op de Noordzee geweest is, die zomtyds, vooral op den 29 en 3often zo dik was, dat

al het gezigt benomen wierde. Dog er was

geen zwavelreuk by. Dus het zwavelagtige

en alzo het meest fchadelyke van deze nevel niet uit het Noorden gekomen is; alwaar het anders aan geen bronnen ontbreekt, die een gedurige zwaveldamp kunnen opleveren. Wy weten tog wat verfchrikkelyke uitwerkingen de vuurfpuwende berg

Hecla nu en dan heeft. Ook zyn de Wind-

ftreeken op de Noordzee verfchillende geweest van die by ons waargenomen zyn. Den 24 en 25 was de wind 'smorgens NtW. dog by ons NO.

Er blyft dan niets overig als de meer afgelegene oorzaken van onze zwavelagtige nevel in ons eigen dampkring te zoeken, waar toe ik voornamelyk bepaald worde door het gelyktydige dat er in de verfchyninge der zwavelnevel heeft plaats gehad. In

zo

Sluiten