Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan MIJNE GENIE. Ï23

Ik weet, bij dorre bezigheden,

Geniet ook 't pligtbeminnend hart; En waare grootheid fchittert dikwijls

Het a'.lerfchoonst in 't laagst bedrijf,

Verzwak in mij nooit die gevoelens;

Uw invloed op mijn hart is groot; Doe nooit mij voor mij zelve bloozeu,

Dat ik de fmaadzucht vocdzel gafl

'k Zou toch niet gaarne een vriendfchap breeken,

Die mij zoo lief, zoo nuttig was, Noch mij van u ondankbaar fcheiden

Die 'k meer dau mijne vrienden fchat:

Neen, waarlijk niet! 'k fpreek openhartig, Een goed accoord baart nooit verfchil;

Bezoek me ook voords, maar niet ontijdig, Dan zijt gij welkom , als voorheen»

'k Wil gaarne weêr gezellge vreugden, En uuren voor den llaap gefchikt,

U wijden, even als voor deezen, Maar ftoor mij niet in beter werk.

Komt

Sluiten