Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAANT. >\

35

onder 't welk deze voorbeeldige VrouW zoo meenigmaal, bezield met eenen warmen Godsdienst - ijver binnen trad, haar op de

zwarte baar zien wegdraagen naar haa.

re donkere woning! Hoe zou ik daar ftil ftaan bij haar graf, ftaaren op de kist van mijnen Vader, deze daar naöst zien nederzetten en in dat onderaardsch ge.

fchuif, en dooden - gedruis, een forabet vermaak voor mijn droevig hart zoeken! Hoe zou ik de ledige ruimte der ftille grot aanftaaren, en nieuwsgierig vraagen:,-, Wie onzer zal haar het eerst vervullen ? " en die

gelukkig noemen ?.Ieer welkom dan

alle vreugdengejuich meer harmoniesch

voor mijne ziel, dan alle menfchiijk gewoel zou mij dan dit geluid en deze

beelden des doods weezen — ik zou het ouderlijk graf befproejen met mijne traa. nén, en meer verligt weggaan, en weder keeren tot de levenden .... Doch wat wensch ik? De gewoonte bindt mij haare lastige kluisters aan; eene valfche welvoegelijkheid wederftreeft dezen kinderlijken trek: u, geliefde Broeder! en u ook, vriend

C 2

Sluiten