Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8ï MIJNE KINDERLIJKE TRAANEN.

zoo nabij als ons; haar voorbeeld blijft u en blijft ons nog leeren nahaarverfcheiden.

En keert gij eens in uw vaderland weder, zet gij uwen voet op den moederlijken grond - hoe veel zult gij, in de jaaren uwer afwezendheidin ons huisgezin veranderd vinden! hoe veele treurige gedenktekens zult gij er zien van de verwoesting

des tijds! de plaats van beide deszelrs

hoofden zult gij ledig zien , en eenzaame verlatenheid zal u omringen in onze woning.

Doch wij brengen u dan bij het ouderlijk graf, waar hunne asch iluimert in hoop; uwe traanen zullen vallen op de zerk die het verzegelt; en, gevoelig voor't geen de tijd u ontnam, maar de eeuwigheid

zal wedergeven knielt gij dan voor

den God uwer ouderen neder dankt

Hem voor uw geluk, en ziet met ons dien ftond zonder huivering tegen, die u, verzadigd van de wereld en haare vreugde, bij deze in God ontüapene zal doen rusten in vrede.

Sluiten