Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIMÓNIDES DOOR DE GODEN BEWAARD. 35

De dichter ftelde hen ten voorbeeld der Athleten , Zong hun gevechten op, hun krachten, hun verftand, 't Welk alles had gediend tot nut van 't vaderland. In 't kort, dier goden lof befloeg twee derde deelen Der vaerzen, faamgefteld om één' Athleet' te ftreelen.

Dees had, met ernst, het fchrander hoofd Waaruit de zang zyn lofs eerlang Hond voort te komen,

Ten loon één gansch Talent beloofd; Maar naauw' had hy den lof van 'tbroederpaar vernomen, Of hy verbrak zyn woord, en zeide, op vryën toon: „Eén derde van 't beloofde is uw rechtmatig loon; „ Twee derde deelen moet u 't broederpaar betalen, • „ Welks lof 't u heeft behaagt zo hoog in top te halen. „Dat hemelsch paar moet u voldoen. „ 'k Sta echter fterk op myn fatfoen: „Ik moet uw dienften niet vergeten; „Kom dezen avond by my eeten.

„De

en tweelingen, zonen van Jupiter en Leda. Zy hadden zich, door ligchaams- en geestoefeningen, zó beroemd gemaakt, dat zy, na hun dood, onder de darren wierden geplaatst.

C 2

Sluiten