Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 AAN LEZERS, DIE BEZWAARLYK ZYNT TE VOLDOEN»

Voor my,ik nam de proef; een wyzer Haag' hierin!

'k Heb echter in 's lands taal ,'(k heb 't eerst dit ondernomen,)

Den Wolf doen fprcken.'tLamhemheuschtewoorddoenftaan,

En durfde ftoutlyk verder gaan: Ik gaf en rede en fpraak aan planten en aan bomen, Zodat zy in myn werk der menfehen plaats beflaan. Wie zal geen toovery my hier ten laste leggen!

„Ja!" zullen myn bedillers zeggen, „Gy hebt, met tamelyke kracht, „Wat kindrengrollen voortgebragt; „ En uwe nieuwe trant kan dommen licht bedriegen." Wel! heeren! zal ik dan wat ouderwetfeher liegen? Op een' verheevner trant? en met wat meerder pracht? Ziet hier een' logen, dien Homer heeft uitgedacht:

De Grieken hadden hun vermogen Tien jaren lang beproefd op Trooijes ouden muur.

Die trotfe ftad weêrftond hun poogen, En lachte met hun heir, en 't Grickfche heldenvuur.

Na duizend ftormen, duizend (lagen, En duizend listen, had die ftad Het fiere Griek fche heir, door zyne nederlagen,

Ver-

Sluiten