Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tÓO EE KAT EN DE OUDE RAT.

En hoe men „ onbevreesd" zyne uitvaart vieren zöii Men ftak den neus om hoog, befprong en kop en lenden• Doch deinfpraak van dc vrees deed hen weêr bol waar ts wenMaar alles komt bedaard cn vlug, (den Naar de opgehangene te rug, Eerst één voor één, cn toen by benden. Men fmult met een' vernöegden geest: Maar zie hier haast een ander feest! Dc doode ontwaakt, en valt, met alle vier dc pootcn, Op 't juichend heir der feestgenooten, En breekt 'er menig hals cn been. Zy reept: „Dit is een list; maar 'k weet 'er meer dan één „ Dit is flechts oude kunst: geen uwer diepe hutten „ Zal u voor deze klaauw befchutten. „Ik waarfchouw u, niet één ontfnapt het lyfsgcvaar," En onze looze Kat fprak waar. Volleerd in ftrcefcen, en bedriegen, Eefluit zy andermaal den Muis in flaap tc wiegen, En dompelt zich terftond geheel In eencn zak met roggenmeely

Én

Sluiten