Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2£«

GESCHIEDENIS

Philips de II. van Spanje.

De Tiende Pen nins herroepen.

naa 't verblijf van eenige maanden, op zijn verzoek van de Landvoogdije ontflagen, weder na Spanje (*).

Bezwaarlijk, hoeveel leed hier uit ook voortkwam, liet Alva zich af brengen van het invorderen des Tien. den Pennings. Albrecht van Loo, doorhem na Amfterdam gezonden, om die haatlijke belasting te heffen , liep gevaar van 't gerncene Volk daar ter ftede (f). De Koning, ondertusfehen, gedrongen door de verteogen der Gevolmagtigden van Braband , Vlaandei en, Artois en Henegouwen, en nog meer door de noodzaaklijkheid der tijdsomltaudigheden, verklaarde te gelooven, dat de Staaten zich niet, dan om 'sKonings diensten 'sLands welvaart te bevorderen, tegen den Tienden Penning hadden aangekant (§). Alva Helde, ten zelfden tijde, als geneegen, om de gunst der Landzaaten te winnen, het affchaffen van den Tienden Penning voor: doch geld behoevende, vorderde > hij twee millioenen, voor het loopende jaar. De Graaf van Bossu kreeg Jast, om de Staaten van Holland, in den Haage, ten dien einde te befchrijven (**).

Eenige Edelen en de Afgevaardigden van het meerendeel der Steden vergaderden, op den vijftienden van Hooimaand, den belfemden dag, niet in den

Haa~

(•) Viglius ad Hopper, p. <J35. 7,4. ViGLH Pita p. 53. Bor. B. VI. bl. 286. (f) Vigl. ad Mopper, p. 615. «S84.

(§) Vov.ir.tent. p. 334.

( 0 'Bor , VI. B. bl. 280.

Sluiten