Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PfflLfPS

de II. van Spanje.

Het Hof Van Holland be. geelt zich na Utrecht.

De Staaten van Holland befluiten tot 'het heften Tan den Twaalfden Penning.

)

224. GESCHIEDENIS

Hij fchreef dit mislukken toe aan de dofheid der Staaten, die hem het noodige geld en den vereischtcn voorraad niet hadden toegefchikt. Maar anderen gaven de fchuld aan zijn wanbeleid , verfmaading van Krijgstugt, en de wreedheden, door zijne Soldaaten aan de Roomsch Cathvlijken gepleegd (*). De Aanhang deezer Godsdienstbelijdenisfe was de derkde in Amfterdam, en de Monniken , die , met rede, zo zeer deezen Graaf vloekten , zetten het Volk zo zeer aan, dat het zich liever ten Iaatden adem zou verdeedigd hebben, dan in de handen van dien Kerk- en Kloosterfchender te vallen.

Terwijl het grootde gedeelte der Leden van 't Hof van Holland, zich in den Haagt niet langer veilig agtende, na Utrecht trok, en 'er eenigen tijd zitting hieldt, fchoon het nauw ergens in Holland , uitgenomen te Amfterdam , erkend wierd , vergaderden de Staaten andermaal te Haarlem, en beflooten, den Twaalfden Penning van de huuren of inkomlten der Landerijen te heffen. In het Plakaat, deeze belasting uitfehrijvende, vinden wij, hoe wankel het met 's Lands Regeering op dat pas dondt. Zij verklaaren, dit geld te behoeven , om het Land , van Overheid, van den Hove en van de Hoojden van Ruftitie verhaten, te befchermen , voor oproer en plundering te bewaaren, de Eéndragt, de Regtsöefening en de goede Regeering in 't zelve te herdellen : tevens betuigende, dit te doen, zonder diminutie ofte

pree-

(•) Hooft , L D. bl. 267.

Sluiten