Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 227

Prins verloor, éénsflags, de befcberming eens magtigen Monarchs , op wien hij dagt Haat te mogen maaken, dewijl hij, behalven de verzekerende toezeggingen , reeds tweemaal honderdduizend Kroonen van hem ter leen ontvangen , en , vervolgens, ten gefchenke gekreegen hadt (*). Men voegt 'er bij, dat Catharina de Medicis, die haaren Zoon ,Carel den IX, tot deeze affchuwlijke flachting aangezet hadt, door den Heer van Sciiomberg, of door den Overllen Ernst van Mandesloo, Oranje van'tleeven zogt te berooven; doch de laatstgemelde zou dit flinks voorneemen den Prins ontdekt hebben. Hier bij kwam nog, dat omtrent vijfduizend Knegten, door de Hugenooten in Frankrijk , tot ontzet der Stad en om den Prins te verflerken , gezonden, onder het aanvoeren van Jenlis en Jümellis , door Don Frederik geflagen werden (5).

Oranje hieldt, in weerwil van dit alles, het ontzet van Bergen in 't oog, en zogt hetzelve te bewerken. Dan de Hertog van Alva belette hem niet alleen den doortocht, maar toonde, dat hij, even als nu vier jaaren geleden, voorhadt , hem op den tuil te houden, en, zonder flag te leveren , te overwinnen: hij hieldt zich in zijne verfchansfingen , en ontweek een beflisfenden flag , dien de Prins fterk

zogt.

(*) Bor, VI.k bl. 279.

(+) Discours de la Fie de Catharine de Medich , p. 672 & 673. (§) Hooft, I. D. bl. 261 enz.

P a

PriJLIFÏ

nE II. Spanje.

Oranje' zoekt ie vergeefschbet beleg van Ber. e,en op:ebreeken.

Sluiten