Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beh NEDERLANDEN. *55

op zijn naam, betreffende den loop der Munte, het verbod van Handel met den vijand en van uitvoer eeniger Leevensmiddelen. Alle Leenmannen kreegen last, om den eed van Getrouwheid aan hem, als Stadhouder-Generaal, aan 'f Lands Staaten, en aan >t Gemeenebest te komen doen, op verbeurte hunner Leenen: want zulks, met deeze gezagvoerende taal fluit zijne Doorlugtigheid het bevel, is onze intentie en begeerte. Hij regelde het aantekenen der Geestlijke en vijandlijke goederen, en den ophef des Twaalfden Pennings; hij bekragtigde eene Ordonnantie, bij de Staaten ontworpen, om de Belasting van zeven Grooten op een Morgen lands, en die op de Bieren en Wiinen, te verdubbelen, en, daarentegen, alle Belasting op Graanen, Boter, Kaas, Slachtvee, Lakens, Olie en Haring, aftefchaffen; beveelende alle Gouverneurs, Officieren, Burgemeefteren van Steden er, Dorpen, dit te onderhouden en te doen onderhouden Uit welk alles blijkt, dat de Prins, zonder den tijte van Graaf te voeren, alles als Graaf beftuurde, fchooi hij de Staaten op de voornaamfte zaaken hoorde (*;

Het blijkt, dat deezen nog niet dagten , om zich de Heerfchappij van Philips te onttrekken. Hun oog merk ftrekte, in den beginne, niet wijder, dan om d Dwinglaudij van Alva uit den Lande te weereu, e te wagten ,dat de Koning, beter onderrigt en mind< het oor leenende aan ongetrouwe Staatslieden, fchil king op 'sLands zaaken zou maaken. Maar, zini

c

(*) Refol. van Holl. 1572, i573> bl. 13 2ö.

?HILIP»

de Il.van Spanje.

I 1

c

ï 1 r

s

«

Sluiten