Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

Schepen uit het ijs gered.

Haarlem weigert zich aan de Span jaar den over te geeven.

«42 GESCHIEDENIS

voor een aantal Galeien en Scheepen, omtrent den Diemerdljk, in 't ijs beklemd. Het volk wilde verlbopen ; doch werd met veel moeite wederhouden. Men bijtte eene vaart, waardoor de Galeien, met veel arbeids, over de ondiepte van het Pampus en xtMonnikkendam binnen geraakten; maar de groote diepgaande Schepen kon geen menfchen kragt van den grond of door het ijs krijgen. Het befluit was , deezen van het vervoerbaare te ledigen, en het gefchut te laaten zinken, en 'er dan den brand in te fteeken. Doch een Noordweste wind frak op, deedt het water hoog vloeijen, maakte de Schepen vlot, en zulk een fcheur in 't ijs, dat ze allen daar door voeren, en, nog dien zelfden dag, te Hoorn en teEnkliuizen voox den wal kwamen: 's Anderen daags liep de wind om, de Vorst begon op nieuw, en de ijsfchèür fchoof digt. Deeze zonderlinge verlosftng, fchoon door natuurlijke middelen te wege gebragt, zagen de meesten aan, als een bijzonder gunstbetoon der Hemelfche Voorzienigheid, en fterkte dit den moed der Hollanderen, door 't lot van Zutphen en Naarden, zeer aan 't verzwakken

Haarlem, 't welk Bossu vrugtloos hadt zoeken te verrasfen (f), was vervolgens de eerfle Stad, die men opëischte. In de vergaderde Wethouderfchap, (lelden eenigen voor, welk lot Naarden getroffen hadt, beweerden, dat men zich op den trouw-

loo

(*) Bor, VI. B. bl. 307. Vanus, Hoorn, bl. 354. Ct) 288.,

Sluiten