Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND E N. *4j

tot omtrent dertigduizend man aangroeide, beftaande uit Spanjaards , Duitfchers en Waaien. Haarlem was ééne der zwakfte en onverdeedigbaarfte Steden van Holland, en fchaars van krijgs- en mondbehoeften voorzien. Doch het Spaarne, dat door deeze Stad vloeit, en gemeenfchap heeft met het Haarlemmer Meir , Helde de Ingezetenen in ftaat , om van dien kant toevoer te krijgen. Zij hadden ook duizend Delvers in dienst, en werd 'er in de Stad een Leger opgerigt van driehonderd Vrouwen , on\ der Kenau Simons Hasselaar , eene Weduwe van zesenveertig jaaren , uit één der beste Gellacnteu gefprooten. Deeze Heldin hadt moeds genoeg, om , gewapend, op den vijand uutetrekken. En hebben de Staaten van Holland en Zeeland , in den jaare MDLXX1V , deeze heldhaftigheid beloond , met haar het Waagmeefterfchap en Ontvangerfchap van den nieuwen Impost op den Turf, te Arnemuidn, toeteleggen. De Prins van Oranje zogt nog vijftien vaandels Knegten en vier Cornetten paarden , om-er den Graaf van der Mark , den Haarlemmeren toetefchikken; doch deeze verfterking werd onderfchept en verflaagen. Van der Mark redde door de vlugt zijn leeven. De Gevangenen werden op 't wreedst mishandeld: en van der Mark, voor Baptist van Trier tweeduizend Kroonen en negentien Spaanfche Krijgsgevangenen, tot losprijs, vrugtloos aangebooden hebbende, verwees deeze allen ter galge, vermits zij van Trier met den ftrop geftraft, hadden, ......

<ï 3.

Philips de II. van Spanje.

Manhaftigheidvan Kenau Hasselaar.

Sluiten