Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. ftt

wanhoopein zoo veele braaven, en liet weeten,dat de deur van genade nog open ftondt, indien zij de Stad , zonder uitftel , overgaven. De Dultfchers luifterden na dien voorflag , en weigerden uittetrekken De Waaien wilden 'er mede door, doch aarzelden , toen het op de zaak aankwam. De Regenten en de Overften des Krijgsvolks beflooten, eindelijk, in onderhandeling te treeden : in-deeze werd vastgefteld, dat de Stad zich op genade en ongenade hadt overtegeeven; doch de plondering voor tweehonderd en veertigduizend Guldens zou mogen afkoopen.

i In deezervoege eindigde het zevenmaandig beleg eener Stad , die men gedagt hadt, bij den cerften aanval te zullen winnen. Dan nauwlijks waren de Spanjaards binnen gekomen, of zijfchondenhetverdrag, door de huizen van eenige Burgers te plunderen. 's Anderendaags ving het ftraffen aan der Soldaaten en Burgeren, die, om de beroerte ,des jaars MDLXVI. gevlugt, en, naa het omllaan der Stad; wederom binnengekomen waren. Die biegten wil den, kreegen het zwaard; en,die zulks weigerden, den ftrop. Vijf Beuls, met hunne Knegten , waret verfcheide dagen bezig met deeze zwaare flraföefe ïiingen. Om dezelven te bekorten , liet Don Fius derik driehonderd elendigen , bij paaren , rug aai rag binden, en in den mond der Meire verdrinken De dappere Stadsöverfte van Ripperda , Lance lot van Brederode , Heer van Feenhuizen , Jai van Duivenvoorde, Colonel der Burgerije, en ar

dei

Philips je II. van Spanje.

Lot der Stad , na de overgave.

L l ï

e

Sluiten