Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 255

ontdekte met dit woord : „ Zo gij den Vendrig - zoekt, laat deezen los, ik ben 't (*)."i

Terwijl de voorfpoed der Spaanfche wapenen de harten der welmeenenden van angst deedt zidderen, ftrekten de wreedheden, aan de Roomfche Geestlijkheid gepleegd, om de harten der Catholijken van 's Prinfen zaak wendig te maaken. De Graaf van der Mark wreef, bovenal, door zijn vervolgzieken en bloedgierigen aart, der opkomende Vrijheid eene fmette aan. Eén zijner laatfte gruwelltukken verbitterde eenen ieder tegen hem. Onder een beuzelagtig voorwendsel, deedt hij Cornelius Musius , Prior eens Kloosters te Delft, een tweeënzeventigjaarigen Grijsaart, van meer dan middelbaare geleerdheid en Poctifcnen geest , uitfteekende in heuschheid en vrhmdijken omgang, en des den Prins van Oranje zeer aangenaam , nazetten , te Leyden vatten , ir een Burgerhuis op 't onmenfchelijkst pijnigen , en voorts , ophangen. De Siaaten , reeds voorlang misnoegd over zijn gedrag en het niet pasfen op & bevelen, verzekerden zich van zijn perfoon. Wan neer men hem zijne gepleegde' wreedheden onder : ooge brast, verdeedigde hij zich met wederbefchul diaii'gen, en beweerde, alles uit ijver voorden 'Ba vormden Godsdienst gedaan te hebben. Deeze was dus bepleitte hij zijne onverdeedigbaare zaak, de et nieew;iare; de Catholijken, en,bovenal, deGm, lijken hadt men te houden voor Aanhangers va

de

.(•) Hooft, I. D. bl. 312 en325.

Philips de II. van Spanje.

Befchuldigingen,tegen den Graaf

VAN DER

Mark ingebragt.Zijn dood.

t >

a" n

Sluiten