Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«NEDERLANDEN, 163

fchreef, en tragrte tc beweegen tot bet opbrengen van twee millioenen in 't jaar: waar in zij niet bewilligden. De Staaten van Holland hadden hun, bij een'gedrukten Erieve, vermaand „ den Dwingeland „ met geen geld te (lijven, noch hier door hunner " Landsgenooten en hun eigen bederf te bewerken. " Liever behoorden zij hun de hand te bieden: waar toe zij nauwlijks een vierdegedeeite, van 't geen ]] men hun nu afëischte, hadden te befteeden, wan',' neer het Vaderland haast in rust en de voorige " weltland herfteld zou zijn. (*)" Nevens de Staaten van Zeeland en den Prins, gaven zij een nederig Smeekfchrift uit, gerigt aan den Koning. Waar in zi; verklaarden: „ de wapens niet opgevat te hebben, dan „ tegen een Dwingeland, die het bloed der aanzien„ lijkfte Nederlanderen hadt doen ftroomen, die n „ wreedheid Phalaris, Nero, Herodes en Pha „ rao overtrof, en tegen diens Krijgslieden , di< „ ganfche Steden verwoest, den Koophandel bedor „ ven, en de heiligde Regten met voeten getreeden '„ duizenden van Burgers, op de ontmenschtfte wij " ze, omgebragt, en aan de Vrouwen de gruwzaam " fte fchennisfen gepleegd hadden. Zij verzogte zijne Majefteit, door Gode met de Kroon befchoi ken, hun hoe eer hoe liever te verlosfen van de Hertog en diens Medeftanders. Zij namen al Christen Vorften tot getuigen , dat zij alleen c , wapens voerden tegen trouwlooze Amptena

». ï<

(*) Hooft, I, D. bl. 34°-

R4

Philips de II. van Spanje.

»

i

n e e in

Sluiten