Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. ven Spanje.

Mislukte onderBeeningen der beide Partijen.

S70 GESCHIEDENIS

tijde, overgegeeven hebbende , werd, van een Dorp, tot een Stad verheeven. Het geheele Eiland Walcheren was nu onder gehoorzaamheid des Prinfed gebragt. Hij verklaarde Veere en Vlisjingen voor vrije Graaflijke Steden, befchonk dezelven met het Regtsgebied over een aanzienlijk gedeelte van Walcheren , 't welk tot hier toe onder het Regtsgebied van Middelburg behoord hadt (*); en, fchoon de Voorregtsbrieven, waar bij Vlisfingtn en Veere onder de Staaten van Zeeland (tem en zittinge verkrijgen , eerst gedagtekend zijn in Lentemaand des jaars MDLXXIV, blijkt her, egter, dat zij vroeger zijn befchreeven geweest : naastdenklijk zal de Prins dezelven voor Leden van den Staat erkend hebben, zo dra zij hem toegevallen waren. Het blijkt , dat de eerfte Inftructie voor de Gouverneurs en Raaden van Zeeland vastgefleld is, met de ftemmen der gemelde Steden, dat de Afgevaardigden derzelven,om een vasten voet op de Regeeringe te beraamen , de zaak met hunne Steden overlegd hebbende , wederkeerden met volkomen last van de Magiftraat, Raad en Schutterijen (f).

De Prins, ter zee meeffer geworden, poogde Antwerpen te verrasfen ; doch het gefmeede verraad mislukte (§). De Koningsgezinden Haagden even

on-

(*) boxhorn Op reigersb. I. D. bl. I95. ï2§.

(t) Satisf. van Goes, bl. 91. P. Paulus , Unie vaz> Utrecht , III. D. bl. 209. (§) Hooft, I. D. bl. 351.

Sluiten