Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 271

ongelukkig in dergelijk eenen aanflag op Gouda (•).

Een Gezantfchap, door Oranje aan de Koningin van Engeland gezonden, om bijltand te verzoeken , kwam onverrigter zaake te rugge : hij, nogthans, buitenlandlche hulp noodig hebbende , vervoegde zich tot Garel den IX , "Koning van Frankrijk. Reden hadt hij , om dien geestdrijvenden Vorst te wantrouwen, doch was in 't zekere onderrigt, dat de Parijsfche Moord, wel verre van de Proteftanten in Frankrijk te ondergebragt te hebben , hen veel eer gedugter gemaakt, als mede, dat Carel gewigtige hezwaaren tegen den Koning van Spanje hadt. Graaf Lodewijk , wien deeze onderhandeling was toevertrouwd, boodt den Koning Holland en Zeeland aan, indien hij den oorlog aan Spanje verklaaren wilde, of alle de Steden, die de Prins op de Spanjaarden veroveren mogt, zo hij hem met driemaal honderdduizend Guldens wilde onderfleunen (f). Vet volgens beloofde hij te bewerken, dat de Hertog var Alencon tot Befchermer der Nederlanden zou wor den uitgeroepen. Doch de dood van Carel dek IX. brak deeze onderhandelingen af (§).

Ondertusfctien hadt de Graaf genoeg' gelds ui Frankrijk gekreegen, om een Leger van zesduizenc Voetknegten en drieduizend Ruiters te werven, Met hetzelve trok hij de Maas langs, om zich tc

ver

(») Hooft, I. D. bl, 352-

(t) Thuanus , Lib. LV. p. 008.

(§) —. mmm Lib. LVII. p. 968. 971. 977'

Philips db lt. van Spanje.

Onderhandel'n*gen van den Prins van O-

RANJE.

Sluiten