Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276 GESCHIEDENIS

Philips de 11 van Spanje.

Zijne Onderhandelingenmet de Staaten.

Beleg van Leyden.

omhelsd hadden , en ijverig aankleefden, was het wantrouwen omtrent Philips en de Spanjaarden te fterk , om zich op hunne goedertierenheid te durven verlaaten (*).

De Landvoogd, die vergeeffche poogingen deedt, om geld te heffen, en daar door in groote engte van penningen geraakte, ving eene heimlijke onderhandeling aan met de Staaten van Holland, ie. Rotterdam ter Dagvaart vergaderd. De punten, welke zij voor af bedongen, waren het vertrek van 't vreemde Krijgsvolk , en het regeeren van de Landen , naar raad der Algemeene Staaten , daar toe wettiglijk beroepen. Doch, fchoon Aldegonde, onder borgtocht ontflaagen, zich tot den Prins van Oranje vervoegd hadt, om deeze verzoening te bewerken, vermeerden de zwaarigheden zo van den eenen als den anderen kant dermaate, dat men zich verpligt vondt, daar van. af te zien (f).

Hier op werd Requesens bedagt, het beleg van Leyden, met geweld, door te zetten. De Itouingsgezinden hadden deeze Stad reeds berend, naa het opbreeken des belegs van Alkmaar, en dezelve verlaaten , om Graaf Lodewijk tegen te trekken. Op den zesëntwintigflen van Bloeimaand des jaars MDLXXIV, ving het beleg, op nieuw, aan, onder Francisco Baldes. Om alle te toegangen te floppen , wierpen zij twee en zestig fchansfen op. De

Stad

. (*) Hooft, I. D. bl. 377. (t) Zie aldaar, bl. 379.

Sluiten