Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 277

Stad van alle kanten ïnfluitende, dagten zij dezelve door honger te dwingen. De (legt afgeloope beftormingen van Haarlem en Alkmaar hadden hun den lust benomen, om dit middel andermaal te beproeven.

Onverfchoonlijk was het verzuim der Leydenaaren, die, door het eerlte beleg van de oogmerken der Koningsgezinden onderrigt, in dien tusfchentijd eenige 1'chansfen , door de Spanjaarden opgeworpen, ongeflegt gelaaten, en de Stad van geene mondbehoeften voorzien hadden. Het beleg hadt geene maand geduurd, of zij vonden zich reeds genoodzaakt, eene bepaaling te maaken, van 't geen ieder daags tot leevensönderhoud zou mogen hebben. Dirk van Bronkuorst was van 's Prinfen wege Overfte der Stad; in dezelve lagen (legts eenige Vrijbuiters en vijf Vaandels bezoldigde Burgers, welke laatstgemelden, met de onbezoldigde Burgerij, onder bevel Honden van den Colonel, Meester Andries Aixertszoon : deeze verloor, op kundfchap uitgetrokken, het leeven, en werd in 't bewind over het Krijgsvolk opgevolgd door Jan van der Does , Heer van Noordwijk, bij zijne Landgenooten beroemd, om zijne dapperheid, en in 't Gemeenebest der Letteren bekend, door zijne Dichtkunst, die de merktekens draagt van. een eerst vernuft.

De Koningsgezinden maakten zich eerst meester van den Haage en voorts-van de Schans te Valkenburg. Vijf Vaandelen Engelfchen, onder den overlten EduardChester,daar gelegerd, namen, zonder eenigen wederftand geboden te hebben, de vlugt onS 3 der

Philips de II van Spanje.

Staat det Stad.

Schikking der Belegeraaren.

Sluiten