Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

JonkvróuweMaüda-

i ena

Moons belet het beflormen der Scad.

! !

1 I ]

I

aSA GESCHIEDENIS

het beftaan eens zodanigen aanvals wederhouden ge-, worden is, door de volgende zeldzaame ontmoeting, 's Daags voor den dag, daar toe beftemd, was hij, in 's Graavenhaage ,ten maaltijde, bij zijne verloofde Bruid, Jonkvrouwe Magdalena Moons , Dogter van den Heer Pieter Moons , ten tijde van Carel den V, Ontvanger -Generaal van' 's Keizers Beden over Holland, en tevens Raadsheer van zijne Majefteit : getroffen door haare buitengewoone treurigheid, verzogt hij, met aandrang van redenen , de oorzaak hier van te mogen weeten? waarop zij hem, vrijuit, verklaarde, dat zijn voorneemen , om Leyden te beftormen , de eenige oorzaak was ; dewijl zij in die Stad veele van haare naafte Bloedverwanten hadt woonen, wier lot haar zeer ter harte ging, m die ongetwijfeld verlooren waren , indien hij de 5tad, ftormenderhand, bemagtigde; dat zij een afteer hadt van bloedftorting en geweld , en dat hij, ndien hij haar waarlijk beminde, moest afzien van iet beftormen eener Stad, die hem , binnen weinig lagen, van zelve moest in de handen vallen ; en, eindelijk , dat hij haare hand nooit verwerven zou, ndien hij de Stad,op haare gebeden,niet verfchöonle. Deeze taal, door traanenonderfteund, bewoog ien Minnaar, haar, bij eede, te belooven, van de jeftorming te zullen afzien , 't geen , den tijd rekcende, dén der oorzaaken van Leydens behoud ge-, veest is.

Wanneer de nood ten hoogften toppunte geklomnen, en alle menschlijke hulp tot ontzet van geene

be.

Sluiten