Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek NEDERLANDEN. 283

betekenis was ; dewijl het den Schepen aan water ontbrak; ontftak 'er een geweldige Noordwesten wind, die het water eerst op, en daar naa een Zuidwesten , die het over de Landen injoeg , zo dat de Vaartuigen, in ftedeNvannegen, achtentwintig duim diepte kreegen , daaröp den weg vervorderden , en eenige Schansfen van den Vijand vermeefterden; terwijl deeze anderen verliet, uit vreeze voor het wasiend water, en zorge voor een uitval, die hem tus. fchen twee vuuren zou brengen. Eén der laatst ingehouden en bezwaarlijk verkrijgbaare Schansfen werd 's nagts ontruimd door fchrik , daar een ftuk muurs van de Stad , ter langte van eenige roeden, inftortte. Dit gaf de verlosfende Vloot gelegenheid, om te naderen, en het zo lang twijffelagtig beftaan van Leydens ontzet te voltrekken. De derde van Wijnmaand was die gelukkige dag , welke aanbrak. na een beleg van vier en eene halve maand , of honderd en negenentwintig dagen.

ünDefchrijflijk was de vreugd en de erkentenisfe. waar mede de verloste Burgerij en de Bevrijders elkander ontmoetten. Dan degreetigheid, waarmede eenigen de fpijze , hun toegeworpen , Mokten: kostten hun het leeven, op 't eigen oogenblik, en hun ongeval leerde anderen voorzigtigheid: ook droeg de Overheid zorg , om maat op 't eeten te ftellen. De ganfche Stad wedergalmde van het vreugdegeroep: Leyden is ontzet! Leyden is ontzet ! eeuwigiijk zi; God gepreezen ! De Bevelhebbers der Vloote vergezeld van eene menigte Scheepsvolk en Stede

lin

Philies

be IL

Spanje.

Het was* fend water be. vordert het ontzet.

Sluiten