Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sS6 GESCHIEDENIS

Philips di' 11. van Spanje.

De Spanjaardente Utrechtafgeflaagen.

lingen, gingen na de Kerk, om hunne dankbaare harten voor den Allerhoogften uitteftorten. Vreugdetraanen en fnikken deeden het Plalmgezang haperen: het gemoed was overftelpt. Zij konden niet nalaaten, hunne verlosfing en behoudenis aan de hand des Almagtigen toetefchrijven: en zeer werden zij in dit godvrugtig denkbeeld verfterkt , doordien de wind, 's anderendaags , uit het zuidoosten opfteekende , 't water ten Lande uit, en daar naa, noordwaards geloopen zijnde, met een onweer , na zee joeg: zo dat men de Landen binnen kort droog , en nog dat zelfde jaar eenige Beesten in de Weiden zag (*). De Vaderlandlievenden vierden deeze verlosfing allerwegen met dankzeggingen en vreugdebedrijf.

De Spaanfche Krijgsknegten , vergramd over een wederfpoed , die hun beroofde van eene vermeeftering, bij welke zij dubbele vergoeding van de agterftallen der foldije zich hadden voorgefteld , fpraaken op het fmaadlijkst van Baldes , zetten hem gevangen, en lloegen aan 't muiten. Zij zogten zich fchadeloos te ftellen, door in 't Sticht te vallen , en het Land afteloopen. Ook hadden zij het op de Stad Utrecht gemunt, waar hunne aankomst groote ontfteltenis baarde. De Burgers , te wapen geloopen, weerden hun kloekmoedig af. Eenig geld, van den , Land-

C) Zie alles in 't brcede bij Hooft, I. D. bl.

372 . 396. als mede A. Severinus Oorfpronglijke Be*

fchrijving van de Belegereng en 't Ontzet van Leyden.

Sluiten