Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 289

goedgekeurd, bevestigd , en zelfs met dankërkenteiiisfe aangenomen worden (*).

Van den anderen kant vertoonde zich eene blijkbaare jalouzy tusfehen den Prins en de Staaten, tusfehen de Steden en Édelen. De vrees, dat, op de puinhoopen der Koninglijke magt , de een zich niet zeer boven de ander mogt verheffen , verwekte verfcheide moeilijkheden. In 't eerst was de Prins , als een Befchermgod, binnen Leyden ontvangen : maar de eigendunklijke wijze , waar op hij de Wet der Stede verhielde, 't getal der Vroedfchappen, van achtenveertig op achtentwintig, verminderde , en, buiten den tijd der veranderinge, nieuwe Burgemeefters, Schepens en Thefauriers aanffeldê, veroorzaakte misnoegen : men klaagde , dat het ftreedt met de Privilegiën, die zij allen bezwooren hadden. Dan de Prins verklaarde, het, om goede redenen, ten dienste des Lands, en alleen voor een' tijd, gedaan te hebben (f). «—— Het lijdt geen twijffel, of Oranje's magt zou, welhaast , tot eene vervaarlijke hoogte opgefleegert geweest hebben, indien de tijdsomftandigheden geen toeval medegebragt hadden , 't geen, ten dage der Oude Graaven, desgelijks zeer flrekte , om de magt der Steden te doen aangroeijen. Naardemaal, zedert de werkzaamheid der Inwoonderen en de winst aanbrengende Koophandel, hét Geld de zenuw des Oorlogs geworden was , en de Prms , ora 't zelve

(*) Hifi. der Satisfactie van Goes. bl. 70. (t) Orlers, Leyden, bl. 572, 588. 727. Deel. T

Philips de 11. van Spanje.

Mededingingna mant tusfehen den Prins, de Staaten . de Edelen en bet Platte Land.

Sluiten