Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips pe II- van Spanje.

m GESCHIEDENIS

„ di-ren; 't gefchiedt alleen, vermids ik mij verbeef„ de, dat mijn gezag, niet kan zamenltemmen met „ het algemeen belang. Anderzins betuig ik , ge„ reed te zijn, om mijn laatlleu druppel bloeds voor „ de Vrijheid en den dienst deezer Landen te ftor„ ten." Dit Vertoog ontlteide de Staaten ten hoogden, en bragt hun in de uiterlte verlegenheid ; de Prins wist, dat zij hem niet konden mjflfeg. Hoe zeer zij, derhalven , hun gezag zogten te doen toeneemen, vonden zij zich verpligt , hem te bidden, hun met zijnen raad te willen dienen , en droegen hem de Oppermagt op, onder den tijtel van Gouverneur of Regent: zij vermeerderden de Lijfwagt van vierendertig tot honderd , en verhoogden hunne foldije van acht tot tien Guldens 's maands (*).

Maar, dewijl de Staaten het toeftemmen in de belastingen aan zich gehouden hadden, en weigerden, vijfenveertigduizend Guldens ter maand, tot betaaling des Krijgsvolks , toeteftaan , klaagde de Prins, op nieuw, en verklaarde voluit, gereed te zijn, om het Land te verlaaten, als zij deezen onderftand niet voor zes maanden inwilligden. Deeze belastingen beliepen, met anderen, welhaast,"s maands, tweei.onderd en tienduizend Guldens. En, wanneer men in bedenking, neemt, dat Amfterdam en Haarlem niets daar toe opbragten , en Holland zeer bezwaarlijk aan Alva tweehonderd en eenenzeventig duizend kon opbrengen , mogen wij,

met

(•) Kef. van Holl. 1574- I* J48- >7*

Sluiten