Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 7 295

gaf, om een vasten voet op de Regeering te beraamen, en die daar toe ftemden , naa volmagt van de Magiftraat, Raad en Schutterijen ontvangen te hebben. In den eerften Lastbrief, voor de Gouverneurs en Raaden van Zeeland ,. benoemt hij de Gouverneurs der drie gemelde Steden , benevens drie Perfoonen, één uit elk derzelven , om met een zevenden Perfoon, door.hem, uit Holland, daar bij te ftellen, in zijn afweezen, befchikking te maaken over zaaken, het Burgerlijk Beftuur en den Oorlog betreffende. Plet blijkt niet, dat de Stad Middelburg, voor het jaar MDLXXVI, eenen Afgevaardigden in die Vergadering gehad hebbe: ook zag de Prins niet gaarne, dat de Leden Stedelijk wierden afgevaardigd; liever nam hij uit de Regenten, die hem de bekwaamften en getrouwften voorkwamen (*).

De Plaatzen in Zeeland , die de zijde van Spanje hielden, maakten een afzonderlijken Staat uit. Dit deedt Requesens , in den jaare MDLXXIII, verklaaren, dat, dewijl de Kerkvoogd van Middelburg en eenige Edelen van Zeeland bewesten Schelde. benevens de Stad Goes, goed en getrouw aan zijne Majefteit gebleeven waren, deezen de Staaten van Zee land konden verbeelden, ter ocrzaake van de afval ligheid der andereu.

Vervolgens gaven de Prinsgezinde Staaten hem d< uitgeftrektfte magt, om de Magiftraaten te verande

ren

(*) Hifi. der Satisfactie van G«es% bl. 87 enz.

Philips de II. van Spanje.

i Magt, . den Prins verleend.

Sluiten