Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

306 GESCHIEDENIS

fenburg, opende , in 's Graaven naam , de Onderhandeling met eene Aanfpraak, gefchikt, om de beide Partijen te bevredigen, indien, in zulke gelegenheden, de Welfpreekenheid over bijzondere belangen hadt kunnen zegepraalen. De Onderhandelingen waren lang, en liepen hoog. De Staatfchen verzogten het vertrek der uitheemfche Krijgsknegten , en het bijéénrocpen der algemeene Staaten, om orde te ftellen op het ftuk der Regeeringe. De Koningsgezinden antwoordden, dat de Koning de Spanjaarden zou te rug ontbieden, zo ras de reden , die dezeiven hier ten Lande deeden blijven , ophielden. Wat het beroepen der Algemeene Staaten betrof, beloofde hij, zich van hunnen raad, als alles in rust zou gebragt weezen, te willen bedienen,in Hukken, die niet tot de Oppermagt en het welbehaagen zijner Majefteit behoorden. Ook zou hij eene algemeene vergiffenis, van het geen in de Beroerten misdreeven mogt zijn, fchenken. Zij voegden 'er bij , dat de Prins en de Staaten de Landen, Steden, Sloten, Sterkten , Schepen en Krijgsvoorraad zouden moeten overgeeven, als mede de Geestlijke Goederen : ook zou de Roomsch- Catholijke Godsdienst herfteld, en den Sectarisfen, voori deeze reis , alleen vrijheid gelaaten worden, om hunne Goederen, binneu zekeren tijd, te gelde te maaken, en ten Lande uittetrekken. ,

Deeze twee la,itlle Hukken moeiten den Staatfchen geweldig ftooten. Zij leverden een rustig antwdord op alles in. Onder anderen, ten opzigte der overgave van Steden, Sterkten enz., verklaarende, niet - , ge-

Sluiten