Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 309

wederzijdfche Gemagtigden van elkander fcheidden , hadden zij verfcheide aanflagen gefmeed : of zulks moet alleen gediend hebben, om voordeeliger voorwaarden te bedingen. Sonoi maakte zich meelter van het Barndegat, een inham in het Y : doch het gelukte den Amfterdammeren hem van daar te doen

verhuizen. Van de zijde der Konlngfchen zogt

Barlaimont , Heer van Hierges , eenen inval in Westfriesland te doen: doch, geene Vastigheid kunnende vermeelteren, was hij wedergekeerd , na zijn overmoed met plunderen -, branden en blaaken , ten Platten Lande, gekoeld te hebben (*).

Deeze inval deedt een gerugt ontltaan, dat een hoop Landloopers door den Vijand was omgekogt, om de voornaamfle Dorpen in Noordhollandm brand te fteeken. In eenen zo hachlijken toeliard geloofde men ligt, 't geen men vreesde. De Overlte Sonoi, uit den aart woest en wreed, Helde, op eigen gezag, een bijzondere Regtbank aan , om deeze Landloopers , wel aan huisbraak en andere moedwilligheden, fchuldig, belijdenis van verraad, of voorgenomene brandftichting aftepersfen. Een Raad, diezo wreed te werk ging, dat dezelve voor Alva's Bloedraad in ontmenschtheid niet behoefde te wijken, en daarom ook, met regt, den zelfden haatlijken naam kreeg. De wreedfle pijnigingen dwongen eenigen van dit Geboefte de befchuldiging af van verfcheide welgegoede Roomschgezinde Landlieden , welken zij niet

(•) Bor, VIII. B, bl. 10a 106.

A 4

Jten-

Philips m II, van

Spanje.

SehriklijkeKcgts-

oef.'ning

tegen

eenige

Rooni-

fchpy. in

Ntlord'

holland.

Sluiten