Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 3*5

en hem te vertoogen, hoe zeer hij gevaar liep , de Nederlanden te verliezen , indien Frankrijk een oo« genblik rust, en daar door gelegenheid kreeg , om zich van de misnoegdheid der Ingezetenen te bedienen.

Dus uit Engeland geene andere, dan mogelijke en lang verwijlende , hulpe te gemoet ziende , tradt men in onderhandeling met Frankrijk, eadeedtdergelijk een voorflag aan 's Konings Broeder, den iiertog van Alencon, met hoope op beter antwoord (*), Vreemd in de daad, dat men, ten dien dage, de hulp van Hendrik , Koning van Navarre , vervolgens, onder den naam van Hendrik den IV, indeGefcbiedeni-sfen zo beroemd , en die ook na 't gebied over deeze Landen fcheen te (laan, van de hand wees (f). Zou Oranje niet gevreesd hebben , dat een Prins, zo dapper, doch zonder magt, te veel ofte weinig zou doen?

Omtrent deezen tijd, dat de Onderhandelingen met Engeland afgebrooken waren, en die met Frankrijk eenen zeer traagen tred hielden , of, liever, fteeken bleeven, vondt zich Oranje in groote verlegenheid, fchoon hij Krimpen en nog twee andere Schansfen in dien oord won. Met twee Landfchappen , gedeeltelijk nog Vijanden , was geen ftrijden tegen den Koning van Spanje. Men wil, dat hij deezen wan-

hoo-

(*) Rjiyd, I. B. bl. 14.

(t) Bor , IX. B. bl. 153- van HaU' I576,

bl. ï<?.

B4

Philips de II. vatt Spanje.

Aanzoek in Frank' rijk.

Wanhoo-

P'ge voorflag van O-

RANJE.

Sluiten