Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33=> GESCHIEDENIS

Philips de [(. van Spanje.

Zierkzee gaat, bij Verdrag. over.

VrugtIoor.epoogingen van öraï*JB , en mis-. lukte aan Hagen.

Elizabeth doet nadere openingen.

men ten Hove de overwinning meer vreesde dan de nederlaage. Doch dewijl de moedige Mondragon , die het beleg aanvoerde, niet ongeftraft zich de eer eener vermeefteringc, welke hem in handen moest vallen, zou hebben laaten ontzetten, liet men het beleg voortgaan , en ftemde toe in de daadtging dier Stad, die men, den negenëntwintigften van Zomermaand , overgaf. De Hoogbaüjuw Vosbergen was in 't Verdrag uitgeflooten , en werd, zo ras de Waaien van Mondragon ter Stad inrukten, opgefpoord,gevat, en voor den Bevelhebber gebragt. Zij, gedagtigaan den trek, dien hij hun (peelde , en door ons hier boven gedagt is, eischten zijn hoofddoch Mondragon, die edelmoedigheid betoonende, welke, doorgaans, waare dapperheid vergezelt, fchonk hem het leven, en gaf de Stad tot zijne gevangenis C*).

Verfcheide vrugtlooze poogingen hadtO,?ANjE ,tot ontzet van Zierkzee, aangewend. De dood van Requesens hadt nog geene verandering, ten voordeele van zijne Partij, te wege gebragt. 's Prinfen onderneemingen op Friesland, Harlingen en Amfterdam waren mislukt, 't Is waar, een blik van hoope fcheen uit Engeland te komen, en de Koningin zich de zaak ier Staatfchen meer aantetrekken. Zij fchreef, „ dat i, zij het bewind over de Landen niet met eere aan„ vaarden kon , voor dat zij een Gezantfchap na , Spanje gezonden hadt , om te beproeven , of de , Koning tot geene vrcedzaamegedagtenzoute bren-

» gen

C9 Bor, IX. B. bl. 145 enz.

Sluiten