Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33*

GESCHIEDENIS

PHiXIl'S

de II. van Spanje.

1

Nieuwe verééniging tus» fchen J Holland , en Zee- 1 land. i 2 2 O

d li

V

h v \ ti

vergoeden. Hier uit reezen met EngelandhooggiMde onlusten. Dan men trof, door nood geperst, een Verdrag, 't geen de Engelfchen welhaast fchonden, door het neemen eeniger Zeeuwfche Schepen. Het nieuw gefchil, daar uit ontdaan, werd niet, dan met het afioopen des jaars , bijgelegd. Het is zeer te vermoeden, dat de listige Elizabeth dit derwijze vertraagde, om de Spanjaarden in flaap te wiegen. Zij wilde een voorvvendzel hebben, om heimlijkeonderhandelingen met de Stadtfchen te houden. Maar deezen, het onweer ziende opkomen, waar mede de R.egeeringloosheid de andere Nederlanden dreigde, begeerden liever , de gevolgen daar van aftewagten , ivelken zij hoope hadden, dat ten voordeele hunner 'artije zouden uitvallen.

Om deeze Partij te Merken, bewerkte de Prins een ïieuwe verééniging tusfchen Holland en Zeeland. )e Staaten droegen, voor zo veel in hun was, de Hoo;e Regeering op aan Oranje , onder den naam van 'ioofd en hoogfte Overheid, met volkomen magt, om, o lange de Landen in oorlog ofte wapenen mogten ijn, als Souverain en Over hoofd te mogen gebieden f'verbieden. De Steden , Amptenaars , Wethouers, Schutterijen en Gemeenten zouden zijne Doorigtigheid, tot onderhouding van het Verbond, troare en gehoorzaamheid zweeren. Ook zou de handhaving van 't zelve en van 's Lands Voorregten, m wege den Prinfe , met eede beloofd worden, erder beraamde men, dat die van \Noorderkwar;r en Zeeland elk drie Gemagtigden in Holland zou.

den

Sluiten