Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33.6 GESCHIEDENIS

Philips be II. van Spanje.

De Raaden van Staate te Brmfel gevangen, en Aarschot aan 't hoofd óevStaaifchen.

te veréénigen tegen de Spanjaarden, en de Vrij„ heid te verwerven, die nu voorde deure Mondt, „ en hun, door de verdeeldheid hunner Verdrukkeff ren, van zelve werd aangeboden." . Hij verzekerde hun, ,, dat hij geene verandering in den Gods,, dienst zogt , gelijk hem , ten onregte, naging; „ doch voorhadt, zich daaromtrent naar 't befluit ,, der Algemeene Staaten te gedraagen." , Eindelijk boodt hij hun zijnen dienst en den bijftandder Staaten van Holland en Zeeland aan , onder betuiging „ van geenen anderen toeleg te hebben , dan de „ Nederlanden in de gekreukte Voorregten te her,, ftellen, en daar bij te handhaaven (*)."

Dusdanig een vertoog en zulk een aanbod konden niet misfen, in de gemelde omftandighcden, eenen diepen indruk te rnaaken. De Heer van Glimks overviel den Raad van Staate te Brmfel met zijne twee Vaandelen Waaien, voorgeevende , dit te doen op last der Staaten van Braband ; doch daar toe aangezet door Oranje (f). Mansfeld, Barlaimont, Viglius, en allen, die men Spaanschgezinden noemde', werden in hegtenis gebragt, en de anderen, ïrt 't gemeen Patriotten geheeten , terftond geflaakt. Hieronymus Roda , één der Spaanschgezinden, bevondt zich dat pas te Antwerpen, en zich als het ee-

nig

(*) Bor, IX. B. bl. 156. Bondam, Oniiitgeg.Stukken, L D. bJ. 39 enz.

(f) Langusti Epijï.p. 530. Tassis, Lib. III. p. 308. Sok , IX. B. bl. ao.

Sluiten