Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ösr :NËD'ËRLANDEN. 337

Mg getrouw Lid des Raads , 't welk zijne vrijheid nog hadt, aanmerkende, hadt hij de iloutheid , om het gezag eens Landvoogds te voeren. Te Brusfel verklaarde men zijn gezag voor onwettig , en 't was daar bijkans geheel in handen der Staaten , die het opperbeleid der zaakeli , zonderling van Oorlog, den Hertoge van Aakschot opdroegen (*).

Ten dien dage kwam 'er , op naam der Staaten van Braband, een Bevelfchrift uit tegen de Spaanfchen, van deezen nadruklijken inhoud: „ 't Is be„ kend genoeg, dat de Spanjaarden, in armoede gej, booren, en uit een arm Land opgetrokken , den „ rijkdom deezer Gewesten in opmerking neemen„ de, altoos gezogt hebben, zich hier te vestigen,, „ met onze Vrijheid en ons Leeven te fpeelen. Zij, „ hebben ons hunnen Hertog van Alva, doortrók„ ken van Machïavels Leer , niet toegefchikt, j? dan om ons met rampen te overlaaden, en in dé „ zwaarfte ketenen van ilaavernij te kluifteren. Zo ,, veele verwoeste Streeken, vernielde Steden, om„ gebragte Burgers , en gansch bederf des Lands, „ roepen ons tot wraak. Vast gehegt aan hun eer5, fte plan van verdrukking, zullen dé Krijgsbenden ,, van woeden niet ophouden , eer het Land van

4, hunnen drukkenden overlast bevrijd is. De Staaj, ten oordeelen daarom, dat zij Muiters zijn, Vij-

5, anden van den Koning en van den Staat, ennoo-

ti di-

(*) Bor, IX. B. bl. 17e.

C a

Philip* de II. van Spanje»

Bevelfchrift def Staaten te Brusfel, tegen de SpaanfcheKrijgsknegten*

Sluiten