Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 341

plaats, waar gemeene Soldaaten, op éénen dag,tien duizend Kroonen verfpeelden. Deeze fchriklijke verwoesting ftaat, in 's Lands Gefchiedboeken , onder den welverdienden naam van de Spaanfche Furie bekend. Roda, wonder behaagen fcheppende in eea zo onmenscblijk bedrijf, berigtte het den Koning met eenen Brief, om het fnoode te vergoelijken , en aan alles het voorkomen te geeven als eene zegen, dooide Soldaaten op de wederfpannigen behaald. Dan het werd gewraakt door d'Avila, Romero en veele andere Bevelhebbers ; zij zouden die woede in den voortgang gefluit hebben , indien de Soldaat , door lust op buit verhit, het oor hadt willen leenen aan de Item der Eerlijkheid (*).

De tijding van zulk een toomloos geweld en alles overfchreedenden moedwil , gepleegd in eene Stad, aan denzelfden Koning onderworpen, en denzelfden Godsdienst toegedaan , vervulde alle de Gewesten met fchrik. Men zag geen middel, om zich te ontflaan van een vijand, zo fchriklijk en haatlijk , dan door eene algemeene Verbintenis: en dus bevorderde het onheil, Antwerpen overgekomen , den Vredehandel te Gend, welke reeds op eenen goeden voel ftondt, den achttien van Slachtmaand tot Hand , erop de volgende Punten hoofdzaaklijk nederkwam.'

„ De Staaten van Braband, Vlaanderen , Ars, tois, Henegouwen t Valenchijn, Douai, Orchies'.

* Na

(*) Hooft , I. D, bl. 464. jjoa» IX, JB, bl. 180 Ktraba Dec, I, Lib, VII, p, 479.

C 4

Philips de II. van Spanje.

De Gendfche Bevredig

ë'nS

wordt

geuofFun,

Sluiten